121108 145035 5 Salzburg  121108 145137 7 Salzburg  121108 145245 6 Salzburg  121108 145525 1 Salzburg  121108 145633 0 Salzburg 
121108 145720 8 Salzburg  121108 150006 6 Salzburg  121108 150233 4 Salzburg  121108 150317 2 Salzburg  121108 150325 1 Salzburg 
121108 150455 7 Salzburg  121108 150509 6 Salzburg  121108 150545 5 Salzburg  121108 151039 1 Salzburg  121108 151110 2 Salzburg 
121108 151742 6 Salzburg  121108 151954 3 Salzburg  121108 152338 0 Salzburg  121108 152951 6 Salzburg  121108 153544 9 Salzburg 
121108 153701 2 Salzburg  121108 153858 5 Salzburg  121109 194357 1 Salzburg